Năm 2022, Tổng cục Hậu cần được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm về chuyển đổi số. Trên cơ sở những kết quả trong thực hiện cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Tổng cục đã triển khai kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 với kỳ vọng từng bước hiện đại hoá công tác hậu cần quân đội.