Phóng sự ảnh - Số 2880: Diễn tập tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.