Phóng sự ảnh - Số 1556: "Lễ hội Mai An Tiêm 2019".