Phóng sự ảnh - Số 1551: "Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 7, Quân đoàn 4".