Để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại, phiên giao dịch ngày 09/11, Ngân hàng Nhà nước đã cấp gần 5.000 tỷ đồng qua thị trường mở.