Thời sự Quốc phòng ngày 28/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

- Kiện toàn hệ thống quân y theo hướng tinh, gọn, mạnh.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016