Âm hưởng hào hùng vẫn mãi trường tồn cùng lịch sử đất nước, lời hịch non sông hiệu triệu bao trái tim yêu nước, tự tôn dân tộc và ý chí quật cường đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Bảy mươi năm trôi qua, "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang ý nghĩa thời đại, thể hiện ý thức sâu sắc giá trị của độc lập tự do và niềm tin vững bền ở con đường Cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân ta đang đi tới.