Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ quân đội cũng như đáp ứng những yêu cầu được đặt ra trong tình hình mới, trong những năm qua Lữ đoàn 205 Binh chủng Thông tin liên lạc đã luôn là đơn vị đi đầu trong việc đưa ra các sáng kiến đổi mới, kể cả về nội dung cũng như hình thức hoạt động. Đặc biệt, mô hình "Ca trực kiểu mẫu" chính là một mô hình điển hình do hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn phát động và đến nay đã được nhân rộng, triển khai tại hầu hết các đơn vị Thông tin trong toàn quân. Với khẩu hiệu "Vào ca trực là vào vị trí chiến đấu" nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong toàn quân và lĩnh vực quốc phòng trên toàn quốc được Lữ đoàn 205 nói chung và được phụ nữ đơn vị nói riêng luôn hoàn thành xuất sắc.