Bản tin Ngày mới ngày 14/9/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Cần chính sách thúc đẩy tài chính xanh cho doanh nghiệp.

- Thu hút vốn FDI chất lượng thông qua chính sách về kinh tế tuần hoàn.