Bản tin Ngày mới ngày 19/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gần 5 nghìn hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ cao.

- Đổi thay dưới chân núi Tà Xiên.

- Ngày mới sôi động cùng những điệu nhảy của bộ đội.