Bản tin Trưa ngày 25/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam và Australia tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng.

- Sư đoàn 3 diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật.

- Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia.