Đất và người ở Trường Sa vẫn luôn bình dị và kiên cường. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, ngoài văn hóa văn nghệ thì sách báo, truyền hình, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất là những hoạt động đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của những người lính đảo, hun đúc thêm tinh thần, ý chí của những người lính, tiếp nối và gìn giữ truyền thống bảo vệ quê hương.