Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố chiến lược có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Trong 16 năm, từ năm 1959 đến năm 1975 đường Hồ Chí Minh luôn là trọng điểm đánh phá, là chiến trường thực nghiệm chiến tranh ngăn chặn, chiến tranh điện tử, chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ hòng cô lập miền Nam thực hiện mưu đồ xâm lược chia cắt lâu dài đất nước ta. Lấy tư tưởng tiến công làm chủ đạo, lấy sức mạnh tổng hợp làm nền tảng, với tinh thần quyết đánh, quyết thắng đã vượt qua mọi thử thách, hy sinh, tổ chức thành công sự chi viện chiến lược to lớn của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn cả chiến trường miền Nam và chiến trường nước bạn.