Bộ đội cụ Hồ là danh hiệu cao quý được nhân dân trao tặng cho quân đội, gắn với hình ảnh Bác Hồ kính yêu. Đó là hình tượng tập trung những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp nhất của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện bản chất Cách mạng, lý tưởng chiến đấu của quân đội kiểu mới, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là hệ giá trị kết tinh từ truyền thống quân sự dân tộc được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển trong thời đại mới.