Lịch sử cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài và anh dũng của dân tộc ở thế kỷ 20 đã làm nảy sinh nhiều sự tích thần kỳ với nhiều con người tên tuổi và nhiều tướng lĩnh tài năng. Một trong số ấy là Đại tướng Văn Tiến Dũng, vị Đại tướng từng bị thực dân Pháp giam giữ cầm tù và kết án tử hình khi ông mới 28 tuổi.