Nếu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tài thao lược của đồng chí Văn Tiến Dũng thể hiện ở nghệ thuật cầm quân xông pha nơi trận mạc trong lòng địch hậu thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tên tuổi của ông lại gắn với những chiến dịch lớn mang tính chiến lược. Với tài chỉ huy chiến đấu phát huy tinh thần táo bạo, luôn sâu, đột phá, Văn Tiến Dũng tiếp tục sử dụng cách sử dụng lực lượng thọc sâu, táo bạo, đánh nở hoa trong lòng địch, cơ động và linh hoạt trong chỉ huy chiến đấu. Dưới sự chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương và Bộ Tư lệnh, những trận đánh, những chiến dịch lớn do ông trực tiếp chỉ huy đã thắng lợi giòn giã, phá tan âm mưu xâm lược của kẻ thù, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đi đến ngày toàn thắng.