Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua nhiều miền đất, tiếp xúc với nhiều tầng lớp, gặp gỡ nhiều chiến sĩ cách mạng của các dân tộc. Ánh sáng của lý tưởng, của khát vọng độc lập dân tộc và những phương trời xa xôi, nơi có thể đưa ra câu trả lời cho ước mơ "Bình đẳng - Bác ái - Văn minh" luôn thúc giục trong trái tim Người. Tinh thần, ý chí ấy của Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã để lại sự khâm phục, trân trọng trong rất nhiều nhà cách mạng quốc tế, bạn bè năm châu. Cùng với phong cách giản dị, sự thân mật, gần gũi và tình đoàn kết quốc tế trong sáng, hình ảnh Bác Hồ của Việt Nam đã nhân lên tình yêu mến của đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân thuộc nhiều quốc gia, dân tộc, giai cấp cách mạng và con người Việt Nam.