Tháng 3/1798, Napoléon Bonaparte tiến hành một cuộc viễn chinh quân sự để đoạt lấy Ai Cập với mong muốn thiết lập một sự hiển hiện của Pháp ở Trung Đông. Hội đồng Đốc chính Pháp khi đó, mặc dù lo lắng về sự hạn chế và cái giá của sự liều lĩnh, đã đồng ý với kế hoạch nhằm đẩy vị tướng được công chúng ngưỡng mộ ra khỏi trung tâm quyền lực. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chủ đề này trong chương trình Hồ sơ mật ngày 17/10/2018.