Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 252 có những nội dung chính sau đây:

- Công bố Sách Trắng quốc phòng Việt Nam 2019.

- Phát triển quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.