Dấu ấn Việt Nam trong hoạt động đối ngoại đa phương