Đối ngoại quốc phòng - Số 241 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam tham dự đối ngoại quốc phòng Seoul.

- Diễn tập hàng hải ASEAN - Hoa Kỳ.