Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 231 có những nội dung chính sau đây:

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất.

- Luyện tập chuẩn bị tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế.

- 50 năm giữ gìn thi hài Bác.