Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 229 có những nội dung chính sau đây:

- Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong họa động gìn giữ hòa bình.

- Đức sẽ có tùy viên Quốc phòng thường trú tại Việt Nam.

- Hợp tác nghiên cứu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.