Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 227 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác Quốc phòng Việt nam - Trung Quốc ngày càng hiệu quả.

- Thông điệp về giải quyết các tranh chấp trong hòa bình.