Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 228 có những nội dung chính sau đây:

- Bước khởi đầu ấn tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

- Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 huấn luyện vận chuyện y tế đường không.