Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 234 có những nội dung chính sau đây:

- Hiệu quả cao trong tham mưu chiến lược về Đối ngoại Quốc phòng.

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho năm chủ tịch Asean 2020.