Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 238 có những nội dung chính sau đây:

- Phát triển quan hệ quốc phòng Việt - Nga thiết thực, tin cậy.

- Bản lĩnh và ý chí Việt Nam tại Army Games 2019. 

- Hợp tác Việt Nam - Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.