Đối ngoại quốc phòng - Số 242 có những nội dung chính sau đây:

- Australia cung cấp thông tin về liệt sĩ bộ đội Việt Nam.
- Niềm vui của những người Lào mang quốc tịch Việt Nam.