Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 248 có những nội dung chính sau đây:

- Tôn trọng luật pháp quốc tế để quản lý tốt các rủi ro an ninh khu vực.

- Tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên Bang Nga.