Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 249 có những nội dung chính sau đây:

- 70 năm nghĩa tình son sắt đặc biệt Việt Nam - Lào.

- Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Campuchia.

- Bước tiến trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.