101 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng - đồng chí Đỗ Mười đã hoạt động không ngừng nghỉ vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và sự hùng cường của đất nước, từ một chiến sĩ cách mạng rồi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta, ngay cả khi đã thôi nhiệm, đồng chí Đỗ Mười vẫn để lại dấu ấn rất quan trọng, những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ với đồng bào, đồng chí.