Chương trình hành động số 16 của Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 85 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" có nhiều nôi dung quan trọng.