Chuyên mục Hộp thư quốc phòng - Số 4 sẽ tiếp tục giải đáp cho quý vị và các đồng chí những vấn đề liên quan đến việc cấp, tặng thưởng huân huy chương như Huân chương kháng chiến, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và một số loại huân huy chương khác.