Trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn đầu tiên của Người là nói về Đảng, tập trung vào ba vấn đề lớn gồm đoàn kết, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Thế nhưng lợi dụng vào một số vụ việc gần đây, liên quan đến vi phạm của một bộ phận cán bộ, Đảng viên, đã có những ý kiến quy chụp Đảng ta không thực hiện đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thậm chí còn xuyên tạc cả những điều thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong di chúc của Người. Sự thật ra sao? Mục đích của những luận điệu trên là gì? Chương trình Nhận diện sự thật với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ đi sâu phân tích cụ thể vấn đề này.