Chạy chức, chạy quyền là hành vi đáng lên án, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, là căn nguyên của việc xuống cấp đạo đức xã hội. Việc chạy chức, chạy quyền không chỉ làm tha hóa đội ngũ cán bộ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí là đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Chính vì vậy, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ không chỉ phòng ngừa tiêu cực lạm quyền trong công tác cán bộ mà còn bảo đảm cho sự lãnh đạo, quản lý, vận hành có hiệu lực và hiệu quả.