"Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được, trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi"

(Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: "Sẽ được mấy lâu?", đăng trên Báo Nhân dân, số 122, từ ngày 06 đến ngày 10/7/1953)