Lịch sử nước Việt đã sản sinh ra những vị nữ tướng nổi tiếng lưu danh thiên cổ, được hậu nhân nghìn đời ca tụng. "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" là cách để người xưa nói về chí khí của họ, vượt lên cái lẽ nữ nhi thường tình, những vị nữ tướng vĩ đại đã cùng gánh vác việc quốc gia đại sự. Trong chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự lần này, mời quí vị và các đồng chí ngược dòng thời gian để tìm hiểu về những tấm gương nữ tướng hào kiệt đã làm rạng danh lịch sử nước nhà.