Mỗi ngày, mỗi tuần, vừa tuyên truyền, vừa tự tay giúp dân xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị toàn quân, trong đó có hệ thống nhà trường quân đội đang có đóng góp không nhỏ để biến khẩu hiệu thành hành động. Bảo vệ môi trường sống cho hôm nay và mai sau.