Lê-nin từng nói, “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”. Cách đây 100 năm, ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, 14 nước đế quốc đã móc nối với các thế lực phản động trong nước Nga nhằm xóa bỏ nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, thành quả của cách mạng Tháng Mười vẫn được giữ vững. Và những bài học của Đảng Bolshevik và Lênin trong bảo vệ thành quả cách mạng đã được Đảng ta và Bác Hồ vận dụng sáng tạo, thành công, phát huy sức mạnh tự lực tự cường, bảo vệ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, sau Cách mạng Tháng Tám. Những bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị tới ngày hôm nay.