Mô hình “gắn kết hộ” giữa công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số được Binh đoàn 16 triển khai thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân thay đổi nhận thức trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm động lực trong xây dựng nông thôn mới, mà còn gắn kết ý chí, thắm tình quân dân nơi biên giới các tỉnh Nam Tây Nguyên.