Điểm a và điểm d - Khoản 2 - Điều 7- Thông tư 07/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 1 năm 2016 quy định thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên trong các trường.