Xây dựng quân đội phải lấy xây dựng chính trị làm gốc, nguyên tắc này từ lâu đã được các thế hệ cha ông ta đặt nền tảng và đó ngày càng được phát triển hoàn thiện hơn ở thời đại Hồ Chí Minh. Làm cho quân đội ta luôn giữ vững bản chất quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Qua biết bao thăng trầm lịch sử, từ khi ra đời cho đến nay và mãi về sau này Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn vẹn tròn niềm tin với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.