Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển đảo, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam là phải làm chủ, quản lý, khai thác sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện đại. Ở Vùng Cảnh sát biển 2, cán bộ, chiến sĩ các tàu thường xuyên thục luyện trên các vũ khí trang bị kỹ thuật, để bảo đảm sử dụng hiệu quả nhất khi thực hiện nhiệm vụ trên thực địa.