Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội thì Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn giữ  vai trò trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Hãy cùng ngược dòng lịch sử đề tìm hiểu quá trình hình thành và giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng với quân đội trong chương trình "Tạp chí khoa học quân sự" phát sóng ngày 02/02/2020.