Ngày mai (17/11/2022), Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo". Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 765, công tác huấn luyện trong toàn quân đã có sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.