Phóng sự ảnh - Số 2807: "Lễ hội cồng chiêng, nét văn hóa của người Ba Na".