Trong các Phiên thảo luận, tại các diễn đàn của Đại hội, với tinh thần trách nhiệm rất cao, các đại biểu tham dự đại hội đã tích cực thảo luận, phân tích, đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo nghị quyết. Các ý kiến đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm và tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo” của tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hùng cường.