Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine.