Từ thực tiễn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đòi hỏi phải xây dựng một quân đội vững mạnh về chính trị là một tất yếu khách quan và hết sức cấp bách. Trước nhiệm vụ cách mạng mới yêu cầu phải đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chính trị, chuẩn hóa hệ thống nhà trường, trong đó việc xác lập một trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho toàn quân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trường Sĩ quan Chính trị được tái lập.