Phóng sự ảnh - Số 2801: "70 năm Ngày truyền thống Pháo cao xạ anh hùng".